Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob

Společnost Nadace Tomáše Bati se sídlem Zlín, Gahurova 292, PSČ 760 01, zapsána v nadačním rejstříku, spisová značka
N 96 vedená u Krajského soudu v Brně,
Telefonní kontakt: +420 577 219 083,
Email: sekretariat@batova-vila.cz (dále jen “společnost“), v postavení správce osobních údajů, tímto informuje
o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se
zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 1. Shromažďované údaje

  1. Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
   1. jméno a příjmení
   2. adresa bydliště
   3. adresa elektronické pošty
   4. telefonní číslo
 2. Účel zpracování osobních údajů

  1. Pro realizaci nákupu a dodání zboží na kupujícím určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících
   ze zákona společnost potřebuje znát výše uvedené údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce zboží kupujícím
   a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž
   smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů.
 3. Forma a délka zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.), nejdéle však po dobu 5 let.
 4. Další zpracovatelé osobních údajů

  1. Osobní údaje jsou pro zajištění výše uvedených účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením a zákonem.
  2. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou externí účetní a IT technik, pokud společnost služeb těchto externích spolupracovníků
   využívá.
 5. Poučení o právech kupujícího

  1. Kupující má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:

   1. Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány).
   2. Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány).
   3. Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají).
   4. Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejménase jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením).
   5. Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení).
   6. Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení,zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
   7. Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení).
  2. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života kupujícího, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn).
  3. Nesjedná–li společnost nápravu, má Kupující právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Vyberte měnu
CZKČeská koruna
EUR Euro